Jevningen i Bardu kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Omsøkt område er lokalisert på gnr./bnr. 14/4 i Bardu kommune. Totalt omsøkt område er 29 dekar og fremgår av vedlagt kart på side 4. Området er i vedtak av 15. desember 2007 regulert til masseuttak. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av grus og steinmasser.  Tiltakshaver opplyser at råstoffene i hovedsak skal benyttes til bygge- og veiformål. Det er estimert et årlig uttak på ca. 12 000 m3 og et totaluttak på 150 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 27. juni 2017