Jennygruva i Hamarøy kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra The Quarts Corp AS.

Søknaden gjelder Jennygruva masseuttak på gbnr. 260/1 i Hamarøy kommune. Omsøkt område er om lag 37,5 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget side 11-12. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 25 000 m3 og totalt uttak på om lag 190 000m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak i Planid: 18502011170 vedtatt 16. desember 2015.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 2. februar 2023