Isfjorden massetak i Rauma kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Eide & Frilund AS.

Isfjorden massetak er et grustak lokalisert på gnr./bnr. 52/7, 52/2, 52/63 og 52/64 i Rauma kommune. Det omsøkte området er i søknaden angitt å være 35 dekar. Dette er imidlertid korrigert, slik at det faktisk omsøkte området er omtrent 101 dekar.

Området er regulert til massetak i reguleringsplan med plan-ID 6320.056.13, med planbestemmelser for reguleringsplan av «Isfjorden massetak» datert 18.11.14 og planbeskrivelse av 18.11.2014, revidert 18.03.2015, vedtatt av Rauma kommune 12.05.2015 med saksnummer KS-34/2015, deretter mindre reguleringsplanendring 19.10.2015.

I søknaden om driftskonsesjon har søker opplyst at forekomsten som planlegges utvunnet består av stein, grus og sand iblandet lag av kvabb/silt. Råstoffet anvendes til betongproduksjon, veibygging, drenerende masser og fyllmasser. Totalvolum for uttaket er anslått til ca. 450 000 m3. Forventet årlig uttak er ca. 8 – 10 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 29. mars 2017