Indre Harøy i Fræna kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Viken Pukkverk AS.

Indre Harøy er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 3/8 i Fræna kommune. Det omsøkte området fremgår av kart på side 24 i høringsvedlegget. Total størrelse på det omsøkte området er 124 dekar, men gjenstående uttaksareal er på 19 dekar. Omsøkt område er regulert til industriområde i reguleringsplan datert 26.09.2001 med plan-ID 99079 og navn «Indre Harøy». Det er oppgitt at forekomsten består av gneis og eklogitt som hovedsakelig vil benyttes til pukk, grøftemasser, tomter, vegbygging og vedlikehold. Det er estimert et årlig uttak på om lag 100.000 m3 og et totalt uttak på 250.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 16. august 2017