Hverven pukkverk i Rakkestad kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra YIT Norge AS.

Søknaden gjelder Hverven pukkverk på gbnr. 104/2 og 104/8 i Rakkestad kommune. Omsøkt område er om lag 87 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 35 000 m3 og totalt uttak på om lag 1 300 000 m3. Området er avsatt til steinbrudd og masseuttak i kommuneplanes arealdel og regulert til masseuttak i «Reguleringsplan for Hverven pukkverk i Rakkestad kommune», datert 18. juni 2009. 

Søker opplyser i søknaden at forekomsten består av glimmergneis som egner seg godt som tilslag til asfalt og betong.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 11. desember 2019