Husøya pukkverk i Kristiansund kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Mekvik Maskin AS.

Søknaden om driftskonsesjon gjelder for uttak av fast fjell på gbnr. 138/582 i Kristiansund kommune. Konsesjonsområdet er angitt i kart som ligger ved høringsdokumentene. Anslått årlig uttak er oppgitt til 30-50 000 m3 masse, mens totalt samlet uttaksvolum er oppgitt til 845 000 m3 masse.

Søknaden om driftskonsesjon må sees i sammenheng med uttaket som ligger øst for Husøya pukkverk (uttaksnummer 5162 Husøy). Det er Mekvik Maskin AS som er tiltakshaver for Husøya pukkverk og som også vil stå for uttaket på 5162 Husøy. Som en følge av dette er det utarbeidet en felles driftsplan for uttakene. Søknaden om driftskonsesjon for Husøy sendes på høring på samme tid som søknad om driftskonsesjon for Husøya pukkverk.

Uttaksområdet er omfattet av reguleringsplan «Husøy sør», PlanID R-279, vedtatt 18. juni 2019. Reguleringsformål for området er industri/lager.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 20. november 2019