Huseby (Filtvet) i Asker kommune - endret driftsplan

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om forslag til endret driftsplan fra Juve Pukkverk AS for Huseby (Filtvet) på gbnr. 343/75 i Asker kommune.

Juve Pukkverk AS er tildelt driftskonsesjon den 04.03.2019 og nåværende godkjent driftsplan er datert mars 2018. Det er endringer i denne driftsplanen som nå søkes godkjent av DMF. Den omsøkte driftsplanen gjelder for perioden 2021-2025.

Konsesjonsområdet er på 37 daa. Deler av dette arealet er avsatt til masseuttak i kommuneplanens arealdel. Et større tilgrensende område er avsatt til fremtidig masseuttak. Det er området avsatt til masseuttak, beliggende i den nordre og eldste delen av bruddet, denne driftsplanen gjelder.

Uttaket vil skje ved at man senker sålenivået i den delen av bruddet fra 121 meter ned til 106 meter, og årlig uttak er ca. 15 000 - 25 000 m³ fjell.  

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 19. august 2021