Hundurane massetak i Luster kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Johannes Hauge (enkeltpersonforetak).

Søknaden gjelder Hundurane massetak på gards- og bruksnummer (gnr/bnr) 26/1 i Luster kommune. Det aktuelle området er om lag 27 dekar og fremgår av kart i høyringsvedlegget på s. 14 og 15. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser/skred-ur på om lag 5000 og totalt uttak på om lag 40 000 . Området er regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Hundurane massetak» med planid 2020012, datert 10. februar 2022. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 12. mai 2022