Høysand i Eidsberg kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Gunnar Holth Grusforretning AS.

Høysand er lokalisert på gnr./bnr. 55/7, 54/38, 54/29 og gnr./bnr. 54/26 i Eidsberg kommune. Totalt omsøkt område er 82 dekar og fremgår av kart over omsøkt område på side 4 i høringsvedlegget. Uttaksområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til område for råstoffutvinning.

Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av morenemasser. Råstoffene skal blant annet anvendes som tilslag til ferdigbetong, samt asfaltproduksjon. Det er estimert et årlig uttak på 144 000 m3 i kombinasjon med uttak fra Laugslett og et totaluttak på 160 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 1. oktober 2018