Hovland Industriområde i Eigersund kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra T Holand Maskin AS.

Søknaden gjelder Hovland Industriområde og er lokalisert på gnr./bnr. 8/398, 8/440, 8/484 og 8/520. Området omfatter 19 dekar og fremgår av kart på s. 4 i høringsvedlegget. Anslått totalvolum for uttaket er 50 000 m3 og forventet årlig uttak er 25 000 m3.

Søker oppgir at forekomsten består av anortositt, og at fjellet som brytes ut skal brukes for å produsere pukk og grus, primært til eget bruk.

Området er i reguleringsplan vedtatt 26.08.85 regulert til industri. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Søndag, 22. januar 2017