Hovemoen grustak i Lillehammer kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Veidekke Industri AS.

Tiltakshaver søker om driftskonsesjon for Hovemoen grustak i Lillehammer kommune. I søknadsskjema oppgir tiltakshaver at størrelsen på det omsøkte arealet er 171 daa. Det er anslått at totalvolum for uttaket er 2 465 000 m3. Tiltakshaver har oppgitt et forventet årlig uttak på 150 000 m3. Forekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltaket er i drift. Ifølge tiltakshaver er forekomsten sand, grus og stein. Topplaget består av ca. 15-20 meter grus og stein, og med underliggende masser av sand og grus i lag på samme tykkelse. Tiltakshaver beskriver at forekomsten inneholder kvartsitt og sandstein med innslag av skiferkorn. Massene egner seg ifølge tiltakshaver godt til betong og asfalt. Uttaket er underlagt Reguleringsplan for masseuttak/næringsområde Hovemoen, datert 2. november 2006.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 9. januar 2017