Hottran steinbrudd i Levanger kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra T Aunan Maskin AS, org. nr. 979 631 022 for uttak på gbnr 96/1 i Levanger kommune.

Omsøkt areal er på ca. 42 daa og kommer frem av kart som er en del av høringsvedleggene. Planlagt årlig uttaksvolum er oppgitt til ca. 2500-3500 m3 og totalt uttaksvolum er oppgitt til ca. 120 000 m3 masse. Dette gir en samlet levetid på uttaket på ca. 35-48 år. Uttaksressursen er fast fjell som skal benyttes til byggeråstoff.

Det omsøkte konsesjonsområdet er i den kommunale reguleringsplanen «Hottran Steinbrudd» med arealplan ID: «5037_L2002011» regulert til «masseuttak». Reguleringsplanen er vedtatt den 30. januar 2002. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 19. januar 2022