Horgheim grustak i Rauma kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Veidekke Industri AS.

Søknaden om driftskonsesjon gjelder for uttak av mineralske ressurser fra del av gbnr. 65/1 i Rauma kommune. Tiltakshaver driver allerede uttak av mineralske ressurser på lokasjonen. Ifølge søknadsskjemaet er størrelsen på omsøkt areal 50 daa. DMF har beregnet et konsesjonsareal på 92 daa. Bakgrunnen for forskjellen er at DMF har tatt inn arealet hvor det allerede skjer uttak, mens oppgitt areal på 50 daa tar utgangspunkt i utvidelsen av uttaket.

Uttaket er et løsmasseuttak, hvor mesteparten av uttaket vil gå til veg- og asfaltformål. Anslått årlig uttak er oppgitt til 10 000 m3 masse, mens samlet planlagt uttaksvolum for uttaket er oppgitt til 1,1 millioner m3 masse. Dette gir en anslått levetid for uttaket på noe i overkant av 100 år. Den årlige uttaksmengden vil imidlertid variere med etterspørselen i markedet.

I kommuneplanens arealdel er området lagt ut som råstoffutvinning.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 20. september 2019