Holtamoen i Surnadal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå Mikkelsen Maskin AS.

Holtamoen er eit massetak lokalisert på gnr./bnr. 14/1 i Surnadal kommune. Det omsøkte området er om lag 90 dekar og går fram av kart på side 15 i høyringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «steinbrudd og masseuttak» i reguleringsplan datert 12.11.2008 med plan-ID 20080153 og namn «Holten Massetak 14/1». Det er oppgjeve at førekomsten består av naturgrus som hovudsakleg vil nyttast som tilslag til betong. Det er estimert eit årleg uttak på om lag 15.000 til 20.000 m3 og eit totalt uttak på 900.000 m3.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gjev nærare orientering om DMF sine forventingar til høyringsfråsegnene og handsaminga vår av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 1. desember 2017