Holo pukkverk i Marker kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Holaug Pukkverk AS.

Holo pukkverk er lokalisert på gnr./bnr. 31/1 i Marker kommune. Totalt omsøkt område er 78 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i detaljreguleringsplan for Holo Pukkverk (plan-ID 20130001), vedtatt 25. mars 2015, regulert til område for råstoffutvinning/masseuttak. Tiltakshaver opplyser i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av fast fjell, som sprenges og knuses til pukk og bærelag i anleggsvirksomhet. Det er estimert et årlig uttak på 20 000 m3 og et anslått totaluttak på 890 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 13. oktober 2017