Holmenga Nord i Eidsvoll kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra GMM AS.

GMM AS søker om driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Holmenga nord. Uttaket er lokalisert på gbnr. 97/1 i Eidsvoll kommune. Digitalisering av omsøkt område viser at det er ca. 230 daa. Se kart over konsesjonsområdet på s. 14 og 15 i høringsvedlegget. Ifølge tiltakshaver er det planlagte samlede uttaksvolumet innenfor omsøkt område ca. 800 000 m3. Tiltakshaver antyder et årlig uttak på ca. 50 000 m3. Uttaksmengde og uttakstakt kan variere noe avhengig av markedssituasjon og etterspørsel.

Tiltakshaver viser til NGU sin beskrivelse av forekomsten i deres berggrunnskart: «Granittisk til tonalittisk gneis, glimmerskifer og metasandstein, amfibolitt. Som regel migmatittisk med slirer, linser eller mindre kopper av granitt og pegmatitt». Tiltakshaver beskriver at massene skal benyttes i opparbeiding og etablering av næringsareal. Overskuddsmassen skal selges og er hovedsakelig tenkt benyttet til kvalitetsfylling til infrastrukturprosjekter i nærområdet. Massene skal knuses, sorteres og selges fra uttaksområdet. Tiltakshaver antar at ressursen kan utnyttes med 100 %.

Området er i «Detaljregulering for del av gbnr. 97/1 – Holmenga nord» med planID: 023730800, vedtatt i kommunestyret den 3. september 2019, regulert til kombinert formål – forretning/kontor/industri/lager.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 6. november 2019