Holane Bjørheimsbygd i Strand kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Holane Bjørheimsbygd er lokalisert på gnr. bnr. 27/2, 27/5 og 27/10 i Strand kommune. Det omsøkte området er i søknaden angitt å være om lag 39 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er avsatt til masseuttak i kommuneplanens arealdel. I søknaden om driftskonsesjon har søker opplyst at forekomsten som planlegges utvunnet består av morenemasser. Gjenstående totalvolum for uttaket er anslått til ca. 120 000 m3 og årlig uttak er anslått til om lag 50 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelige i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår videre behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 9. juni 2017