Høgmælan i Melhus kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Mo Grus AS.

Søknaden gjelder Høgmælan gbnr. 48/1 og 49/1 i Melhus kommune. Uttaket ligger ca 10 km fra kommunesenteret i Melhus og 30 km fra Trondheim. Uttaket ligger på vestiden av Gaula, mellom Kvål og Melhus. Størrelsen på det omsøkte arealet er 78 dekar. Totalt uttaksvolum er anslått til å være i underkant av 1 000 000 m3. Årlig forventet uttak er på mellom 15 000 og 50 000m3.

Det foreligger reguleringsplan for området, «Reguleringsplan Høgmælen Massetak», med vedtaksdato 17. juni 2014. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til massetak. Mineralressursen som skal tas ut tilhører kategorien grunneiers mineraler, i form av sand og grus.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 25. november 2015