Høgholen i Rauma kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Veblungnes Sandtak AS.

Søknaden gjelder uttak av grus på eiendommene gbnr. 52/1 og 6 i Rauma kommune. Konsesjonsområdet fremgår av kart som er en del høringsdokumentene for høringen. Planlagt årlig uttaksvolum er oppgitt til mellom 10 000 og 30 000 m3 masse, mens planlagt samlet uttaksvolum er oppgitt til 1,8 millioner m3 masse.

Driftsplanen som er vedlagt høringsdokumentene viser hvordan driften er planlagt gjennomført. Massene brukes til byggeråstoff for ulike formål samt produksjon av ferdigbetong.

Uttaket er i henhold til reguleringsplan «Isfjorden massetak», planID 632005613, vedtatt 12. mai 2015, regulert til massetak. Uttaket er planlagt tilbakeført til LNF-område.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 4. desember 2019