Høgelihaug masseuttak i Hemsedal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Hemsedal Maskinlag AS.

Hemsedal Maskinlag AS søker om driftskonsesjon for Masseuttak Høgelihaug på gbnr. 61/1 i Hemsedal kommune. Ifølge tiltakshaver er størrelsen på omsøkt areal 46 da. En digitalisering av kartet ut ifra formålsgrensen til masseuttaket viser at området er ca. 44 daa. Tiltakshaver oppgir at anslått totalvolum for uttaket er ca. 170 000 fm3. De forventer et årlig uttak på mellom 6 000 – 8 000 m3. Mineralforekomsten er kategorisert som grunneiers mineraler. Forekomsten beskrives av tiltakshaver å være løsmasser av grus samt fast fjell. Massene er planlagt brukt som byggeråstoff til tomteopparbeidelse og i anleggsvirksomhet samt til vegbygging.

Området er i «reguleringsplan for massetak – Høgelihaug» regulert til massetak. Reguleringsplanen ble vedtatt den 26. juni 2007.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 4. desember 2018