Høgbakken gbnr. 44/597 i Narvik kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Roald Jørgensen AS.

Søknaden gjelder Høgbakken masseuttak gbnr. 44/597 i Narvik kommune. Omsøkt område er om lag 10 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 12. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 5 000 m3 og totalt uttak på om lag 45 000 m3. Området er i kommuneplanens arealdel for 2017-2028 regulert til råstoffutvinning.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 11. juni 2020