Høgåsen massetak i Trysil kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Høgåsen AS (org. nr. 985 267 812).

Søknaden om driftskonsesjon gjelder uttak av fjell på deler av eiendommen gbnr. 29/119 i Trysil kommune. De uttatte masser er egnet til bruk som tilslag til betong, asfalt, veg/byggeformål og jernbaneballast.

Tallene som fremkommer av søknadsskjema er som en følge av en etterfølgende reguleringsprosess ikke riktige. Riktige tall fremkommer av driftsplanen for uttaket og er 2 350 000 m3 fast fjell, med et forventet årlig uttak ca. 19 000 m3 fast fjell. Dette gir en forventet levetid på uttaket på 123 år. Den forventede levetiden for uttaket vil imidlertid kunne endres som en følge av endringer i markeder og etterspørsel. Driftsplanen følger med i høringsdokumentene som er tilgjengelige på våre hjemmesider.

Gjeldende reguleringsplan for Høgåsen massetak er vedtatt 6. juni 2015. Reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser følger også med i høringsdokumentene som er tilgjengelige på våre hjemmesider.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 6. desember 2018