Hoemsnes massetak i Fræna kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ribi Eiendom AS.

Ribi Eiendom AS søker om driftskonsesjon for Hoemsnes massetak. Hoemsnes massetak er et steinbrudd lokalisert på gnr./bnr. 28/1 i Fræna kommune. Her tas det ut en mellomgrå gneis som knuses til grus, pukk, singel og kult for ulike anleggsformål. Størrelsen på det omsøkte området er 42 daa og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Anslått totalt uttaksvolum er på 450 000 m3, med et forventet årlig uttak på 15 000 m3. Deler av det omsøkte området er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel, samt at det er utarbeidet et forslag til reguleringsplan for hele det omsøkte området.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 13. februar 2018