Hobøl pukkverk i Hobøl kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Feiring Bruk AS.

Feiring Bruk AS søker om driftskonsesjon for Hobøl pukkverk i Hobøl kommune. Tiltakshaver har i sitt søknadsskjema oppgitt at omsøkt område er 300 daa. I og med at tiltakshaver ikke har fremlagt noen dispensasjon fra vedtatt reguleringsplan, har vi ved søknadsbehandlingen lagt til grunn at omsøkt område svarer til område regulert til formålet i gjeldende reguleringsplaner. Det bemerkes at det i vestlig del av uttaket er tatt ut masser i det som er regulert som «skjermingsbelte». Vi har lagt til grunn at omsøkt område er ca. 205 daa. Ifølge tiltakshaver er anslått totalvolum innenfor uttaksområdet på 2 855 000 fm3. Uttaksmengden vil variere med marked og etterspørsel, men tiltakshaver forventer et gjennomsnittlig årlig uttak på ca. 200 000 fm3. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Ifølge tiltakshaver består hovedbergarten innenfor uttaksområdet av amfibolittisk gneis og gabbro, med betydelige variasjoner i bergartene mot øst. Videre oppgir tiltakshaver at forekomsten er klassifisert som meget viktig på kommunalt nivå. Tiltakshaver oppgir at forekomsten dekker etterspørselen av stein til byggevirksomhet i området både kommunalt, fylkeskommunalt, statlig samt i det private markedet.

Området er i reguleringsplan vedtatt 22. juni 1992 og 17. mars 2003 avsatt til henholdsvis pukkverk/industriområde og massetak.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 18. desember 2018