Hjelmeland massetak i Eid kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 frå Torulf Hjelmeland.

Søknaden om driftskonsesjon gjeld for uttak av mineralske førekomstar på gbnr. 24/3 i Eid kommune. Størrelsen på konsesjonsområdet er 36 daa og kjem fram av kart som viser konsesjonsområde for Hjelmeland.

Forventa årleg uttak er angitt til 15 000 m3 masse, mens planlagt samla uttak er angitt til 700 000 m3 masse. Dette gir ei anteke levetid for uttaket på ca. 45 år. Uttaket si levetid vil bli påverka av marknadens etterspørsel.

Området er regulert til råstoffutvinning, jf. reguleringsplan «Detaljregulering for Hjelmeland masseuttak», vedtatt 21. juni 2018. I forbindelse med reguleringsarbeidet er det utarbeidet en skredfarevurdering.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gjev nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegnene og handsaminga vår av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 15. februar 2019