Hitra Bergverk i Hitra kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Hitra Bergverk AS.

Søknaden gjelder uttak av fast fjell på gbnr. 96/1 i Hitra kommune. Konsesjonsområdet fremgår av kart som er vedlagt høringsdokumentene. Anslått årlig uttaksvolum er oppgitt til 80 000 m3 masse, mens planlagt samlet uttaksvolum er oppgitt til 370 000 m3 masse. Steinbruddet leverer hovedsakelig byggeråstoff til veg- og anleggsprosjekter.

Området er i henhold til reguleringsplan «Reguleringsplan Hitra bergverk», planID RI_43, vedtatt 19.mai 2005, regulert til massetak/steinbrudd.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 3. desember 2019