Hinderlid massetak i Sveio kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Vassbak & Stol AS.

Søknad om driftskonsesjon gjeld for Hinderlid massetak på gbnr. 91/1 i Sveio kommune. Tiltakshavar oppgjer at det skal tas ut totalt 560 000 m3 masse, mens anslått årleg uttak er oppgitt til 50 000 m3 masse.

Anslått areal er rekna ut til 52 daa og synast på kart over konsesjonsområde som er en del av høyringsdokumenta. Området er under regulering.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 27. mars 2020