Hestbrinken grustak i Saltdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Hestbrinken grustak er lokalisert på gnr./bnr. 73/1 i Saltdal kommune. Omsøkt område ligger innenfor reinbeitedistriktnr. 24 Saltfjellet. Totalt omsøkt område er 53 dekar og fremgår av kart på side 3 i høringsvedlegget. Området er i vedtak av 22. mai 2003 regulert til grustak. Tiltakshaver har søkt Saltdal kommune om dispensasjon for utvidelse av masseuttaket i påvente av ny reguleringsplan for Hestbrinken grustak. DMF har tatt utgangspunkt i tiltakshavers forslag til utvidelse av grustaket ved utarbeidelse av kart på side 3 i høringsvedlegget. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av sand og grus. Grusmassene knuses til veigrus, singel, pukk og kabelgrus. Det er estimert et årlig uttak på 35 000 m3 og et totaluttak på 400 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 24. juli 2017