Hellestad sandtak i Bø kommune (Telemark) - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Hellestad Sandtak AS.

Hellestad sanduttak er lokalisert på gnr./bnr. 9/2 i Bø kommune. Totalt omsøkt område er 105 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Uttaksområdet er i vedtak av 22. mars 2010 regulert til område for steinbrudd/masseuttak. Driften omfatter uttak av fast fjell, som benyttes til ulike bygg- og anleggsformål. Det er estimert et årlig uttak på 40 000 m3 og et anslått totaluttak på 1 100 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 6. desember 2018