Hegna grustak (Ørvella) i Notodden kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Hegna Grustak AS.

Søknaden gjelder Hegna grustak på gnr./bnr 4/3 i Notodden kommune. Omsøkt område er om lag 86 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4 og 5. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 20 000 - 25 000 m3 og totalt uttak på om lag 1 650 000 m3. Området er i kommunens arealplan avsatt til masseuttak og LNF-område. Planlegging av detaljregulering er igangsatt og bearbeidet planprogram er planlagt levert til kommunen i november 2021. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 6. september 2021