Hegglia Pukkverk i Skaun kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Koren Sprengningsservice AS med org.nr. 932 367 890.

Hegglia Pukkverk er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 86/1, 86/2-3 og 86/13 i Skaun kommune. Det omsøkte området er om lag 101 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «Råstoffutvinning» i reguleringsplan med plan-ID 201502 og navn «Hegglia Pukkverk». Det er oppgitt at forekomsten består av grønnstein som hovedsakelig vil benyttes til landbruk og kommunaltekniske formål. Det er estimert et årlig uttak på om lag 50 000 m3 og et totalt uttak på 2 500 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 4. desember 2018