Heggdalene massetak i Leikanger kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon for Heggdalene massetak. Søknaden gjelder massetak på del av eiendommene gnr./bnr. 17/124, 18/3 og 17/76 i Leikanger kommune. Omsøkte areal er ca. 9 dekar. Det er anslått et totalt uttaksvolum på 60 000 m3, med årlig forventet uttak på 6 000 m3 pr. år.  Området er i regulert til massetak.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumenter ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsuttalelser sendes innen 15. juli 2015

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 15. juli 2015