Heen grustak (utvidelse) i Ringerike kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra John Myrvang AS med org. nr. 948 036 932, for utvidet uttak i Heen grustak på gbnr. 92/180, 271/8 i Ringerike kommune. Søknaden gjelder utvidelse av område tildelt driftskonsesjon etter mineralloven i vedtak av 28.11.2016, opprettholdt av NFD i vedtak av 10.03.2020, saksnr. 13/01029. 

Omsøkt areal for utvidelsen er på om lag 392 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. Utvidelsen gjelder også i dybde innenfor område tildelt konsesjon fra 2016, med uttak ned til 2 meter over grunnvannsnivå. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 170.000 m3 og totalt uttak på om lag 14.450.000 m3.

Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område for grusuttak i detaljreguleringsplan for «Hensmoen grustak» (BRU1 og BRU2), vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 31. mai 2018. Til grunn for vedtaket i kommunen ligger bl.a. konsekvensutredning synliggjort i planforslaget side 28-146, oppsummert i planforslaget side 164 følgende.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 6. februar 2023