Haug massetak i Drangedal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra YIT Norge AS.

Haug massetak er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 37/15 i Drangedal kommune. Det omsøkte området er om lag 24 dekar og fremgår av kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til steinbrudd og massetak i reguleringsplan med navn «Haug massetak ved RV 38», datert 18.03.1999, og planID 19990001. Det er oppgitt at forekomsten består av gneisgranitt som hovedsakelig vil knuses og selges til det lokale entreprenørmarkedet. Det er estimert et årlig uttak på om lag 3 600 m3 og et totalt uttak på 170 000 m3, hvor det gjenstår 90 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 12. juli 2018