Haslestad pukkverk i Hof kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i mineralloven for Haslestad pukkverk i Hof kommune. Søker er Martin Haraldstad AS.

Haslestad pukkverk ligger ca. 2 km nordvest for Sundbyfoss. Det omsøkte området er avsatt til næringsvirksomhetsbebyggelse i arealdelen til kommuneplanen, vedtatt av Hof kommunestyre 24.02.2015.

Søknaden legges nå ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim.
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 23. november 2015