Håseth Grusuttak i Molde kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Viken Pukkverk AS for uttak av mineralske masser på gbnr. 78/4 i Molde Kommune. Omsøkt konsesjonsområde er på 71 daa.

Håseth grusuttak driver på en forekomst av rødlig båndet og foliert gneis. Produktene fra massetaket tilfredsstiller kravene til bære- og forsterkningslag for alle typer veger, og kan benyttes til asfaltproduksjon for veger med ÅDT under 5000. Bruk av massene er som byggeråstoff, hovedsakelig til veger og dreneringslag og fyllmasser i boligprosjekt.

Planlagt årlig uttak er oppgitt til 20 000 m3 masse, mens planlagt samlet uttaksvolum av mineralforekomsten er oppgitt til 1 100 000 m3 masse. Dette gir en anslått levetid på uttaket på ca 55 år.

Det omsøkte konsesjonsområdet er i den kommunale reguleringsplanen med planID 201708, avsatt til steinbrudd/masseuttak som hovedformål.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 18. november 2020