Hartevatn Industriområde i Bykle kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Hovda Hytteservice AS.

Hartevatn Industriområde ligger i Bykle kommune. Uttaket ligger på eiendom gbnr. 2/1375, 2/835 og 2/2. Det er et fjelluttak, som etter knusing vil brukes til fyllmasse.

Det omsøkte området er cirka 58 daa, det totale volum er estimert til 850 000 m3, med forventet årlig uttak på 30 000m3.

Området er avsatt til industriområde i kommuneplanens arealdel, og har godkjent reguleringsplan «Hovden Industriområde i sørenden av Hartevatn» vedtatt 27. desember 2006.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 5. oktober 2015