Hannabekken i Overhalla kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra J. Barlien Transport AS.

Hannabekken er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 69/1 i Overhalla kommune. Det omsøkte området er om lag 21 dekar og fremgår av kart på side 25 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «kombinert formål massetak stein/grus - landbruk» i reguleringsplan datert 06.09.1999 med plan-ID 174419990001 og navn «Hannabekken masseuttak Del av gnr. 69, bnr. 1». Det er oppgitt at forekomsten består av granitt og gneis som hovedsakelig vil benyttes til vegbyggningsmasser, entreprenørmasser og som tilslag til betong og asfalt. Det er estimert et årlig uttak på om lag 10.000 fm3 og et totalt uttak på 500.000 fm3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 16. august 2017