Hanekleiva masseuttak i Holmestrand kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43. Søknaden gjelder (utvidelse av) Hanekleiva masseuttak på gårds- og bruksnummer (gnr/bnr) 313/1 (tidligere 13/1), 313/1/1, 314/1 (tidligere 14/1), 314/1/1, 314/3 (tidligere 14/3), 314/3/1 og 315/18 (tidligere del av 315/9) i Holmestrand kommune. Omsøkt område er om lag 73 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 12 og 13. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 100 000 m3 og totalt uttak på om lag 3 000 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Hanekleiva pukkverk, Sande kommune», datert 12. januar 2018.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden. 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 1. April 2022