Hanekleiva i Sande kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Franzefoss Pukk AS.

Hanekleiva er lokalisert på gnr./bnr. 14/3, gnr./bnr. 15/9 og gnr./bnr./fnr. 13/1/1 i Sande kommune i Vestfold fylkeskommune. Totalt omsøkt areal er 66 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i vedtak av 27. oktober 2004 regulert til område for steinbrudd/landbruk (plan-ID 713093). Tiltakshaver opplyser i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av grålig sandstein, som produseres ved hjelp av mobil kjefteknuser og bearbeides i stasjonær 2-trinnsfinknuseri. Råstoffene skal i hovedsak benyttes som materiale til veg- og jernbaneprosjekter og andre bygg- og anleggsprosjekter. Det er estimert et årlig uttak på 50 000 m3 og et anslått totaluttak på 450 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 25. oktober 2017