Hals steinuttak i Namsos kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Glømmen Eiendom AS.

Søknaden gjelder Hals steinuttak på gbnr. 12/1 i Namsos kommune. Omsøkt område er om lag 41 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 30 000 m3 og totalt uttak på om lag 560 000 m3. Området er regulert til område for steinbrudd/masseuttak i reguleringsplan for «Steinuttak Hals», opprinnelig datert 22. november 2006, senere revidert den 29. januar 2015. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 14. oktober 2019