Hall i Inderøy kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Farbu og Gausen AS.

Farbu og Gausen AS søker om driftskonsesjon for Hall i Inderøy kommune. Hall er lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 118/1 i Inderøy kommune. Omsøkt konsesjonsområde har ett areal på 37 dekar og fremgår av kart på side 14 og 15 i høringsvedlegget. Området er regulert til område for steinbrudd og masseuttak (Plan-ID 2018002).

Forekomsten som skal utvinnes består av kalkstein, som benyttes til bygg- og anleggsformål. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er ca. 400 000 m3 og et årlig uttak på rundt 10 000 m3. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 28. April 2020