Hæknemoen masseuttak i Bykle kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå Tommeliten AS.

Søknaden om driftskonsesjon gjelder uttak av grus på del av eigedomen gbnr. 3/20 i Bykle kommune. Konsesjonsområder er anslått til ca. 71 daa. Konsesjonsområdet er angitt på kart som er en del av høyringsdokumenta. Anslått totalvolum på uttaket er inntil 30 000 m3 masse, mens forventa årleg uttak er oppgitt til 1 000 til 2 000 m3 masse.

Ressursen består grusmasser og en del kulestein som kan brukas til pukk etter knusing. Støypesanden som blir tatt ut er av god kvalitet.

Uttaket er i samsvar med reguleringsplan «Hæknemoen masseuttak», planID 200807, vedtatt 28. januar 2010 regulert til masseuttak.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 3. desember 2019