Hådalen grustak i Røros kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Oddvar Tamnes Maskin & Transport AS.

Hådalen er et grustak lokalisert på gnr./bnr. 50/4 i Røros kommune. Det omsøkte området er om lag 35 dekar og fremgår av kart på side 18 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til masseuttak i reguleringsplan datert 31.03.2005 med plan-ID 20050006 og navn «Hådalen grusuttak». Det er oppgitt at forekomsten består av grusmasser som hovedsakelig vil benyttes for produksjon av grusmateriale til veggrus, samt bruk som fyllmasser. Det er estimert et årlig uttak på om lag 6.000-10.000 m3 og et totalt uttak på 172.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 7. august 2017