Gvammen masseuttak i Rollag kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Svein Egil Haugen (enkeltpersonforetak).

Svein Egil Haugen (Enkeltpersonforetak) har søkt om driftskonsesjon for Gvammen masseuttak i Rollag kommune. Omsøkt konsesjonsområde er lokalisert på eiendommen gnr./bnr 9/11, og svarer til område regulert til steinbrudd og masseuttak. Totalt utgjør omsøkt konsesjonsområde 15 dekar, se side 4 i høringsvedlegget. Totalvolumet for uttaksvirksomheten utgjør om lag 60 000 m3 og et årlig uttak på rundt 2000 m3. Uttaksmengden kan endre seg i takt med marked og etterspørsel. Ifølge tiltakshaver er den dominerende bergarten i området elvegrus. Råstoffene skal i hovedsak benyttes som fyllmasser.

Omsøkt konsesjonsområde er i vedtak av 14. desember 2012 regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 26. juni 2019