Gulsvik Naturstein og massetak i Flå kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Bamsestein AS.

Uttaksområde Gulsvik Naturstein og massetak er lokalisert på gnr. 29 bnr. 1 i Flå kommune. Totalt omsøkt område er 34 dekar og fremgår av vedlagt kart for konsesjonsområde. Omsøkt område er i vedtak av 18. november 2010 regulert til råstoffutvinning. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av fast fjell, herunder gneis og gabbo. Knuste steinmasser vil i hovedsak benyttes til veg og byggeformål i bygge- og anleggsbransjen. Det er estimert et årlig uttal på 14 000 m3 og et totaluttak på 145 000 m3

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 27. April 2017