Grundset grustak i Elverum kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Lemminkäinen Norge AS.

Søknaden gjelder Grundset grustak på 14/1 og 14/3 i Elverum kommune. Omsøkt område er om lag 187 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 50 000 m3 og totalt uttak på om lag 420 000 m3. Omsøkt område er regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Grundset grustak», datert 15. november 2004.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 11. desember 2017