Grøtnes i Kvalsund kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Viggo Eriksen AS.

Viggo Eriksen AS søker om driftskonsesjon for Grøtnes i Kvalsund kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 119 dekar og er lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 14/49. Kart på side 4 i høringsvedlegget viser oversikt over omsøkt konsesjonsområde.

Grøtnes ble i vedtak av 3. mars 2006 regulert til område for steinbrudd/industri/lager. I ny detaljreguleringsplan, vedtatt 22. mai 2014, ble samme område regulert til lufthavnformål (planID 2014001). Hammerfest kommune og Kvalsund kommune har uttalt at mineralutvinning på Grøtnes kan fortsette inntil eventuell utbygging av flyplass blir realisert.

Bergarten som skal utvinnes består hovedsakelig av glimmergneis. Tiltakshaver opplyser at råstoffene skal benyttes som pukk og singel. Anslått total uttaksvolum er 400 000 m3 og årlig uttak på rundt 30 000 m3 til 35 000 m3. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 7. november 2019