Grossmyra massetak i Ørsta kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå Volda Maskin AS.

Grossmyra er eit massetak lokalisert på gnr./bnr. 33/12, 33/22 og 33/60 i Ørsta kommune. Det omsøkte området er om lag 47 dekar og går fram av kart på side 19 i høyringsvedlegget. Omsøkt område er regulert i reguleringsplan datert 26.03.2009 med plan-ID RTK-0801 og namn «Reguleringsplan for Grossmyraområdet». Det er oppgjeve at førekomsten består av sand, grus og pukk som hovudsakleg vil nyttast som tilslag til asfalt og betong. Det er estimert eit årleg uttak på om lag 20.000 m3 og eit totalt uttak på 400.000 m3.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gjev nærare orientering om DMF sine forventingar til høyringsfråsegnene og handsaminga vår av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 5. juni 2017