Gropa massetak i Kongsvinger kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Gunnar Holth Grusforretning AS med org. nr. 912 774 244. Søknaden gjelder uttak på gbnr. 12/114, 12/112, 12/90, 12/69, 12/56, 12/48, 12/47, 12/24, 12/20 og 12/15 i Kongsvinger kommune.

Omsøkt areal er på ca. 236 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. Det er anslått et årlig uttak av natursand og fast fjell på om lag 40 000 m3 og totalt uttak på om lag 2 000 000 m3.

Området er regulert til industri/masseuttak i reguleringsplan for Granli massetak og næringsområde, vedtatt 19.05.2022.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 13. februar 2023